||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Kauno Pilėnų pagrindinėje mokykloje, kaip ir kitose Kauno m. mokyklose, antrus metus iš eilės ketvirtokai ir aštuntokai savo žinias ir gebėjimus pasitikrina atlikdami standartizuotus testus. Ketvirtokai – lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo, aštuntokai – lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų. Mokiniai pildo klausimyną, kurio pagalba Nacionalinis egzaminų centras apskaičiuoja mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę (t. y. vidutinį mokyklos indėlį į kiekvienos tos mokyklos mokinio pasiekimus) ir kitus rodiklius (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato ir pan.) bei juos palygina su šalies rodikliais.
Vadovaujantis standartizuotų testų rezultatais ir klausimynų duomenimis, NEC sudaro Mokyklos ataskaitą, leidžiančią mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą kitų mokyklų kontekste, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių ugdymo kokybei gerinti. NEC parengia kiekvienam mokiniui individualią Mokinio ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus: kurį dalyko pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokie mokinio mokymosi rezultatai lyginant su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais. Remiantis šiais duomenimis, mokinio, jo tėvų ir mokytojo bendradarbiavimas gali padėti išspręsti konkrečius vaiko mokymosi sunkumus ir problemas ir suteikti tinkamą pagalbą.
Testavimas vyksta pagal Nacionalinio egzaminų centro nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.
Mokinių testai bus įvertinti pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, rezultatai suvesti į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus individualiai aptariamos su mokyklos administracija, mokinį mokančiu mokytoju, mokiniu, jo tėvais.
Su 2014 metų apibendrintais mokyklos standartizuotų testų rezultatais pdf galite susipažinti čia.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).