||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Vaiko gerovės komisijos  sudėtis.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo  tvarkos aprašas.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  tvarkos aprašas.

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo  kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.


Netinkamo elgesio problemų sprendimo, krizių ar krizinių įvykių ugdymo įstaigoje valdymo, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo bei ugdymo pritaikymo proceso  algoritmai.

 

Pastebėjus mokinio ugdymo(si) ar/ir elgesio problemas užpildykite  2 priedą ir pateikite Vaiko gerovės komisijai.

  

Charakteristikos rašymo  atmintinė (vertinant mokinį pedagoginėje psichologinėje tarnyboje).

 

PRITAIKYTA PROGRAMA

Teisės aktuose nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikymo lygiai: nuo 1-2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti.

Pritaikytos programos pagrindas gali būti supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Pritaikytos programos forma atsisiuntimui

INDIVIDUALIZUOTA PROGRAMA

Individualizuojant programą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimus, svarbu:
paprastinti,  konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą.

Pasiekimų ir pažangos vertinimo procedūros ir priemonės turi padėti mokiniui tikslingai kaupti žinias, formuoti profesinius įgūdžius ir patirti sėkmę.

Individualizuotos programos forma atsisiuntimui

 Rašymo rekomendacijos:

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog

 


 

PASIEKIMŲ APRAŠAS

Pasiekimų aprašo forma.


Pildymo klausimais konsultuoja specialusis pedagogas, logopedas Mindaugas Garnionis

III – 10:00 – 12:00 – 309 kab.

 


BIBLIOTEKA.  Vadovėliai specialiųjų poreikių mokiniams.


OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).