||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Darbo tvarkos taisyklės.

Nuotolinio darbo tvarkos  aprašas.

Darbo tarybos reglamentas.

Pranešėjų apsaugos tvarkos aprašas.

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas.

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas nuotolinio ugdymo metu 2020-2021 m. m.

Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas.

Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos  aprašas.

Pedagogų etikos kodeksas.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo  taisyklės.

Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje  aplinkoje.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos  aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  aprašas.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo tvarka.

Mokyklos bendruomenės etikos  kodeksas.

Mokinių elgesio taisyklės.

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos  aprašas.

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, jo pakaitalus (elektronines cigaretes) ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos  aprašas.

Aprūpinimo vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis  tvarka.

Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros tvarkos  aprašas.

Darbo apmokėjimo  sistema.

Vykdomos neformaliojo švietimo programos.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).